Gratis levering vanaf € 50*
Gratis geschenk bij elke bestelling
Haar & Schoonheid sinds 1973

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming bewaren

U kunt deze algemene voorwaarden afdrukken of opslaan in PDF-formaat. Download en bewaar Gegevensbescherming gratis als PDF.

Om het PDF-document te openen, hebt u overeenkomstige software nodig. Als u op uw computer geen programma hebt geïnstalleerd om PDF-bestanden weer te geven kunt u de Adobe Acrobat Reader hier gratis downloaden.Informatie inzake gegevensbescherming

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is belangrijk voor ons. De gegevensverwerking van baslerbeauty GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door de directeur Timo Allert (hiernavolgend ook 'wij' of 'ons') als verantwoordelijke personen in de zin van art. 4 nr. 7 AVG, berust uiteraard op de wettelijke bepalingen.

Uw informatie
Deze informatie inzake gegevensbescherming informeert bezoekers en klanten, die op onze website overeenkomsten sluiten, over de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens tijdens het bezoek, de registratie en het sluiten van overeenkomsten, alsmede over de rechten van bezwaar, herroeping en andere rechten waarop u als betrokken persoon aanspraak kunt maken.


I. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

 1. Wat zijn persoonsgegevens
 2. Gebruik van gegevens voor de afwikkeling van contracten en de interne organisatie
 3. Gegevensopslag, klantenaccount
 4. Contactopname
 5. Gebruik van gegevens voor reclame
 6. Gebruik van gegevens bij uw sollicitati
 7. Schrappen en blokkeren
 8. Commentaren publiceren op onze pagina's
 9. Bloomreach Engagement


II. Verzameling van gegevens bij het bezoeken van onze pagina's

 1. Technische informatie
 2. Gebruik van profielen


III. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

 1. Algemene veiligheidsmaatregelen
 2. Bescherming van uw betalingsgegevens
 3. Kredietwaardigheidscontrole en scoring


IV. Welke rechten heb ik?

 1. Recht op bevestiging en informatie
 2. Recht op correctie
 3. Recht van bezwaar
 4. Herroepingsrecht
 5. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')
 6. Recht op beperking van de verwerking
 7. Recht op portabiliteit van de gegevens
 8. Validatie van uw rechtenI. Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

1. Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare natuurlijke persoon (hiernavolgend 'betrokken persoon'). Een naam is niet noodzakelijkerwijs vereist om een persoon te identificeren. Ook een indirecte identificeerbaarheid is voldoende, bijvoorbeeld door toewijzing aan een kennummer, aan locatiegegevens, een online-naam of één of meer bijzondere kenmerken. Het gaat dus om uw identiteit. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, maar ook uw telefoonnummer, uw adres, alsmede andere gegevens die u ons verstrekt.

De wettelijke basis voor onze gegevensverwerking is te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarvan u bijv. hier de tekst en de bijbehorende overwegingenkunt vinden. Onderstaand v erwijzen wij naar de desbetreffende verordeningen als de betreffende wettelijke basis voor onze verwerking.


2. Gebruik van gegevens voor de afwikkeling van contracten en de interne organisatie

- Voorbereiding en afwikkeling van contracten
Wanneer u een aanvraag bij ons indient of een contract met ons sluit, verzamelen en verwerken wij bepaalde gegevens, zoals de gegevens van de geplande en geplaatste bestelling, uw adres, e-mailadres en de gegevens voor de betalingsverwerking, voor de precontractuele toetsing, de afwikkeling van het contract en een eventuele latere afwikkeling van garantieclaims (zie art. 6 lid 1 b) AVG voor de wettelijke basis). Als u ons uw aanhef meedeelt in het kader van uw aanvraag of het bestelproces, gebruiken wij deze voor een vriendelijke en klantgerichte adressering en communicatie (zie art. 6 lid 1 f) AVG voor de wettelijke basis). In het kader van de afwikkeling van bestellingen en betalingen ontvangen de door ons ingeschakelde dienstverleners (bijv. logistiekbedrijven, betalingsdiensten) de nodige gegevens over u en uw bestelling. Wij controleren ook de kredietwaardigheid (zie ook punt IV). Zonder de betreffende informatie kunnen wij geen bestellingen accepteren en u bepaalde betalingsopties niet bieden.

Bovendien zijn wij op grond van de handels- en belastingwetgeving verplicht, gegevens van afgesloten transacties te archiveren voor de duur van de wettelijke archiveringstermijnen. De wettelijke basis voor het gebruik van deze gegevens is artikel 6, lid 1 c) AVG.

- Verwerking in de bedrijfsorganisatie
In het kader van onze bedrijfsorganisatie verwerken wij uw gegevens in onze IT-systemen en geven wij, indien nodig, gegevens van klanten, belanghebbenden, leveranciers en personeel conform de wettelijke verplichtingen door aan autoriteiten zoals belastingdiensten en adviseurs (belastingadviseurs, advocaten, accountants) overeenkomstig ons gerechtvaardigde belang bij een rechtsconforme en economische bedrijfsvoering.
Wettelijke basis art. 6 lid 1 c) en f) AVG.

In dit verband analyseren wij voor de controlling en de marktanalyse gegevens over alle bedrijfsmatige en zakelijke transacties. Voor zover dit voor het concrete doel niet noodzakelijk is, worden de gegevens grotendeels geanonimiseerd of tenminste pseudoniem geanalyseerd en hoogstens in een samengevatte, van personen gescheiden vorm aan derden ter beschikking gesteld. Wettelijke basis art. 6 lid 1 c) en f) AVG.

- Uitbestede IT en hosting
In het kader van de beschikbaarstelling van diensten, de beantwoording van uw verzoeken en onze contractuele verplichtingen op basis van ons belang bij een efficiënte en veilige bedrijfs- en contractuitvoering maken wij gebruik van IT-software- en hostingdiensten van dienstverleners. Daarbij worden uw gegevens over uw interesses, verzoeken, bestellingen en bezoeken resp. waarneming van onze aangeboden diensten ook verwerkt met behulp van de diensten van deze dienstverleners.

Voor zover dit wettelijk vereist en niet reeds door regelingen inzake het beroepsgeheim gedekt is, hebben wij onze toegang tot en de veilige en vertrouwelijke behandeling van uw gegevens contractueel vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Wettelijke basis art. 6 lid 1 f) AVG eventueel in combinatie met art. 28 AVG (gesloten verwerkersovereenkomst).


3. Gegevensopslag, klantenaccount

Uw concrete bestelgegevens worden bij ons opgeslagen. U kunt u bij ons registreren (e-mailadres en wachtwoord). Door de registratie krijgt u o.a. toegang tot de bij ons opgeslagen gegevens over uw persoon en uw bestellingen en kunt u eventueel een bestelde nieuwsbrief beheren.

Als u zich hebt geregistreerd, kunnen wij uw gebruiksgegevens ook koppelen aan de klantentoegang om u op interesses gebaseerde inhoud te presenteren wanneer u de website bezoekt.

Als u uw account weer wilt sluiten, neem dan contact met ons op via een van de onderstaande contactmogelijkheden.

Houd er a.u.b. rekening mee dat uw gegevens ook na de sluiting door ons bewaard en voor de aangegeven doeleinden gebruikt zullen worden (zoals afwikkeling van bestellingen, maar ook voor reclamedoeleinden).


4. Contactopname

Als u contact met ons opneemt via onze contactmogelijkheden (bijv. e-mail, chat of contactformulier), slaan wij uw naam en contactgegevens evenals uw verzoek op. De gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en met u te communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u per e-mail te kunnen antwoorden (wettelijke basis art. 6 lid 1 a) en b) AVG). Voor vragen over specifieke bestellingen of als u wenst dat wij iets voor u persoonlijk doen, hebben wij uw echte naam nodig. Voor alle andere vragen kunt u ook een pseudoniem opgeven. Als uw verzoek uiteindelijk is afgehandeld en er geen andere reden voor een verplichte archivering zijn, worden de gegevens weer gewist.


5. Gebruik van gegevens voor reclame

Wij zijn erin geïnteresseerd om onze klantrelaties te onderhouden, nieuwe klanten te werven, oude klanten te reactiveren en onze klanten informatie en aanbiedingen te verstrekken. Voor deze gerechtvaardigde belangen verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 f) AVG (ook met behulp van dienstverleners) om u informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te doen toekomen en om onze informatie en aanbiedingen te kunnen verbeteren.

Bij onze reclamemaatregelen streven wij ernaar, u zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste reclame of reclame die niet in overeenstemming is met uw interesses. Om rekening te kunnen houden met uw interesses, nemen wij gegevens op in de informatie waarvan u weet dat wij ze kennen. Het betreft hierbij bijvoorbeeld bestellingen, reeds ontvangen informatie of uw reacties op overeenkomstige reclame, over postreclame of onze nieuwsbrief en e-mailinformatie. Wanneer dit technisch en economisch zinvol is voor de vervolging van de doeleinden, scheiden wij, om uw belangen te beschermen, dienovereenkomstige gegevens van uw persoon, pseudonimiseren de gegevens en vormen vóór een analyse groepen (clusters), waarin de individuele informatie wordt samengevoegd.

Wij gebruiken uw gegevens op de voornoemde wettelijke basis voor de volgende doeleinden, zonder u daarvoor apart om toestemming te vragen.

- Reclamedrukwerk
Wij gebruiken uw voor- en achternaam, uw postadres en – voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen – uw titel, academische graad, geboortedatum en uw beroep, bedrijfstak of bedrijfsnaam om u per post aanbiedingen en informatie over ons bedrijf en onze diensten en producten toe te zenden indien wij, na beoordeling van de aan het begin van dit hoofdstuk vermelde gegevens, verwachten dat deze informatie in uw belang is.

- Reclame per e-mail voor eigen soortgelijke aanbiedingen
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van goederen, zullen wij het e-mailadres gebruiken om reclame te maken voor onze eigen soortgelijke producten. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen elk gebruik van uw gegevens voor reclame, zonder dat u hiervoor andere kosten ontstaan dan de verzendingskosten volgens de basistarieven. In de commerciële sector gebruiken wij het telefoonnummer ook in geval van een veronderstelde toestemming voor reclamedoeleinden.

Wij maken gebruik van de diensten van de firma Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland, met wie wij ook contractuele overeenkomsten inzake gegevensbescherming hebben gesloten (verwerkersovereenkomst).

Voor het verdere gebruik van uw gegevens voor evaluatie en optimalisatie verwijzen wij naar de verklaringen inzake e-mailreclame met toestemming.

Gebruik op basis van toestemming
Wij zullen uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden gebruiken, nadat wij u buiten deze verklaring om om uw toestemming hebben gevraagd. Art. 6 lid 1 a) AVG fungeert voor onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingsprocessen waarbij wij toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel.

(De aanvaarding van deze informatie houdt nog niet in dat u instemt met het dienovereenkomstige gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden!)

- Prijsvragen
Indien u aan onze prijsvragen deelneemt, zullen wij uw gegevens gebruiken voor de uitvoering van de prijsvraag en om u eventueel als winnaar te informeren. Indien u ons afzonderlijk toestemming hebt gegeven om op een bepaalde manier contact met u op te nemen, gebruiken wij uw gegevens in het kader van de toestemming bijv. om per e-mail of telefoon contact met u op te nemen (zie onder Toestemmingen; wettelijke basis art. 6 lid 1 a) AVG). De gegevens van de deelnemers worden na afloop van de prijsvraag uit onze actieve systemen verwijderd. Zij worden door ons alleen gearchiveerd voor juridische verdedigingsdoeleinden, uiterlijk tot de verjaringstermijn van denkbare vorderingen (in de regel drie jaar). Wettelijke basis vormt art. 17, lid 3 e) AVG. De gegevens van de winnaar worden gearchiveerd voor de duur van de wettelijk verplichte archiveringstermijn, enerzijds om commerciële en fiscale redenen, anderzijds om nadelen voor de winnaar te voorkomen (bijv. terugroepen van producten) (wettelijke basis art. 6 lid 1 c) AVG).

- Reclame via e-mail met afzonderlijke toestemming
Indien u zich afzonderlijk hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en eventueel andere persoonsgegevens die u ons tijdens de registratie vrijwillig hebt verstrekt (bijv. uw naam voor de contactopname), gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden en eventueel voor in de nieuwsbrief opgenomen aanbiedingen van reclamepartners.

Wij evalueren statistisch wanneer een dergelijke e-mail wordt opgevraagd en, in voorkomend geval, voor welke informatieaanbiedingen en met welke intensiteit deze uw belangstelling wekken (bijvoorbeeld wanneer u een link aanklikt). De evaluatie is bedoeld om de leveringstermijnen te verbeteren en de inhoud van onze aanbiedingen en reclame te optimaliseren.

6. Gebruik van gegevens bij uw sollicitatie

Als u bij ons solliciteert, zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken en doorgeven voor de beoordeling van uw sollicitatiedocumenten en, indien nodig, voor het uitvoeren van de verdere sollicitatieprocedure (wettelijke basis art. 88 AVG juncto art. 26 lid 1 zin 1 Duitse wet persoonsgegevens (BDSG)). Een geautomatiseerde aanvulling van uw gegevens uit andere bronnen (bijv. sociale netwerken, informatie m.b.t. kredietwaardigheid) vindt niet plaats.

Wij slaan uw gegevens op voor de duur van de sollicitatieprocedure en daarna tot maximaal zes maanden na de kennisgeving van een bindend besluit over uw sollicitatie, tenzij een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Een langere opslag vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming (wettelijke basis art. 6 lid 1 a) AVG), als wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 1 c) AVG) of als er gerechtvaardigde redenen zijn, bijv. als er vorderingen worden ingediend tegen het inaanmerkingnemen van uw sollicitatie (art. 6 lid 1 b) AVG). Na afloop van deze termijn worden uw gegevens verwijderd of alleen opgeslagen in archiveringssystemen zonder directe toegang, voor zover wettelijk voorgeschreven voor archiveringsdoeleinden in overeenstemming met de handels- en belastingwet.

Als u rechtstreeks via ons carrièreportal solliciteert, vindt u daar nadere informatie over de gegevensbescherming https://www.haircare-group.com/datenschutz/.


7. Schrappen en blokkeren

De persoonsgegevens worden opgeslagen totdat de gespecificeerde doelen zijn bereikt of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben bij de opslag van de gegevens.

Daarna worden de gegevens gewist, tenzij andere afspraken met u zijn gemaakt of wettelijke archiveringsverplichtingen bestaan (bijv. op basis van de handels- of belastingwet). In het geval van wettelijk voorgeschreven archivering worden de gegevens geblokkeerd voor andere toegang. Deze documenten worden na het verstrijken van de wettelijke archiveringstermijnen gewist en vernietigd in het kader van regelmatig uitgevoerde acties.

Indien u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens, zullen wij uw gegevens voor onbepaalde tijd opslaan en gebruiken totdat u uw toestemming intrekt of totdat het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven niet langer van toepassing is. Daarna worden de toestemming en de verwerkte gegevens gearchiveerd tot de verjaringstermijn (in de regel drie jaar) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (wettelijke basis art. 17 lid 3 e) AVG).

Indien u niet langer reclame van ons wenst te ontvangen, zullen wij uw naam, adres en, indien van toepassing, e-mailadres gebruiken om u te blokkeren in de lijsten waarmee wij onze reclamemaatregelen vergelijken, zodat u geen reclame meer ontvangt. Verwijdering in deze zin betekent dus in eerste instantie dat uw gegevens in onze systemen worden geblokkeerd, in het bijzonder voor reclame- en marketingactiviteiten (wettelijke basis art. 6 lid 1 f) AVG). De gegevens worden – indien nodig – verder verwerkt voor andere doeleinden dan reclame, bijvoorbeeld in het kader van de contractafwikkeling en, indien van toepassing, garantieverlening alsmede de documentatie volgens de handels- en belastingwet (wettelijke basis art. 6 lid 1 b) en c) AVG).

Indien u, ondanks het mogelijke gevolg in individuele gevallen dat u reclame blijft ontvangen, wenst om uw gegevens te laten verwijderen in plaats van blokkeren, vragen wij u om een dienovereenkomstige mededeling.

Desgewenst kunnen wij persoonsgegevens geheel of slechts gedeeltelijk blokkeren. Deel ons in dit verband mee in welke mate en, in voorkomend geval, voor hoe lang de blokkering moet plaatsvinden. Voor zover dit technisch mogelijk is, kunt u op deze wijze de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor bepaalde gebieden helemaal of tijdelijk uitsluiten.


8. Commentaren publiceren op onze pagina's

Wij bieden u de mogelijkheid om beoordelingen en opmerkingen over onze producten te schrijven. Als u van deze functie gebruik maakt, slaan wij de ingevoerde gegevens op het moment van invoer op. De beoordelingen en commentaren worden samen met de datum van de beoordeling op onze pagina's gepubliceerd bij de dienovereenkomstige producten. U kunt ook een pseudoniem voor uw naam opgeven. U kunt bovendien kiezen of u de aangegeven naam wilt publiceren.

Het gebruik van de gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG om de commentaarfunctie mogelijk te maken.

Indien u uw recht op verwijdering of andere rechten in verband met deze dienst wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen (zie hieronder voor contactgegevens). Wij zullen dan passende maatregelen nemen om de gegevens te verwijderen of te anonimiseren. In het andere geval zullen wij de gegevens gebruiken zolang wij het product met de betreffende commentaren aanbieden of verwijderen wanneer het doel ervan voor ons niet meer actueel is, d.w.z. in geval van een herontwerp of wanneer het product waarop het commentaar betrekking heeft, niet meer bij ons verkrijgbaar is.


9. Bloomreach Engagement

We gebruiken technologieën van de provider Bloomreach (Bloomreach, Staromestská 3, 81103 Bratislava, Slowakije) op onze website. Het privacybeleid van Bloomreach vindt u op https://www.bloomreach.com/de/legal/privacy.

We gebruiken Bloomreach-technologieën voor de volgende doeleinden

- Analyse van je surfgedrag

- Op interesses gebaseerde marketing

- Retargeting

- Automatisering van marketingcampagnes

- Registratie en beheer van nieuwsbrieven

- Enquêtes op locatie

- Aanbevelingen

Het doel is om onze website en onze reclamemaatregelen te optimaliseren. Wij willen onze klanten zo doelgroepgericht mogelijk aanspreken en het succes van onze reclamemaatregelen meten. Bloomreach maakt hiervoor gebruik van cookies; meer informatie vindt u op https://documentation.bloomreach.com/engagement/docs/cookies-storage.

Analyse van gebruikersgedrag

In het kader van de analyse van het gebruikersgedrag worden de volgende gegevens verwerkt om ons aanbod te optimaliseren en onze reclamemaatregelen doelgerichter te maken:

- IP-adres
- Inloggegevens
- Instelling tijdzone
- Besturingssysteem en platform
- Informatie over bezoeken inclusief URL
- zoektermen
- Informatie over wat je hebt gezocht of bekeken op onze site
- Reactietijd van de website
- Downloadfouten
- Duur van bezoeken aan bepaalde pagina's
- Informatie over website-interactie (bijv. scrollen, klikken en mouse-overs) en de gebruikte methoden om de site te verlaten
- Activiteiten van gebruikers
- Surfen op websites

Als u een gebruikersaccount hebt in onze winkel, kunnen de verzamelde gegevens aan dit account worden toegewezen. Het doel is om op interesses gebaseerde reclamemaatregelen te optimaliseren om u relevante inhoud te presenteren.
De analyse van gebruikersgedrag voor het optimaliseren van marketingmaatregelen wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 letter a GDPR, voor zover deze is gegeven als onderdeel van de toestemming voor het gebruik van cookies en cookie-achtige technologieën. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookie-instellingen opnieuw te openen en uw voorkeuren aan te passen.
De in Bloomreach verzamelde trackinggegevens worden maximaal zes maanden opgeslagen.

Aanmelding voor de nieuwsbrief

Wanneer u zich via Bloomreach aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verwerkt. Als u deze gegevens hebt verstrekt, worden uw voor- en achternaam, uw geslacht en uw e-mailadres door Bloomreach verwerkt. In dit geval worden de voor analyse- en marketingdoeleinden verzamelde gegevens samengevoegd tot een gebruikersprofiel om u een op uw interesses afgestemde nieuwsbrief te kunnen aanbieden.

Enquêtes op locatie (onderzoeken)

Als u deelneemt aan een enquête, worden uw antwoorden toegewezen aan uw gebruikersaccount als u die hebt. Als u geen gebruikersaccount hebt, worden uw antwoorden geanalyseerd voor statistische doeleinden en opgeslagen in een cookie.

Deelname aan enquêtes is vrijwillig; de wettelijke basis is uw toestemming in de zin van art. 6 lid 1 letter a GDPR.

Productaanbevelingen (Aanbevelingen)

We gebruiken Bloomreach om productaanbevelingen op onze website weer te geven. De productaanbevelingen zijn gebaseerd op de producten die je op onze website hebt bekeken. Hiervoor worden geen gegevensbronnen van derden gebruikt.

De weergave van productaanbevelingen is gebaseerd op onze legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. U kunt uw recht op bezwaar te allen tijde uitoefenen door naar de cookie-instellingen op onze website te gaan en de juiste instellingen te maken.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar

U kunt uw recht op herroeping of bezwaar uitoefenen door naar de instellingen voor gegevensbescherming op onze website te gaan en uw voorkeuren dienovereenkomstig in te stellen.

Orderverwerking

Met de aanbieder Bloomreach hebben wij een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten; de verwerking van persoonsgegevens gebeurt strikt volgens onze instructies.II. Verzameling van gegevens bij het bezoeken van onze pagina's

1. Technische informatie

U kunt onze site bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wanneer u onze websites bezoekt, ook al gebeurt dat bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief of een advertentie, worden bepaalde gegevens verzameld en opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Ook als het bezoek plaatsvindt via links in nieuwsbrieven of reclamelinks op het internet, worden alleen toegangsgegevens zonder directe persoonlijke verwijzing geregistreerd, bijv.

 • de website van waaruit wij worden bezocht
 • de website die wordt opgevraagd of de naam van een opgevraagd bestand
 • type en versie van uw browser,
 • tijdstip en datum van de oproep,
 • het besturingssysteem waarop de browser wordt uitgevoerd
 • de naam van uw internet service provider (ISP)
 • het internetadres van de oproepende computer (IP-adres)
 • producten en inhoud waarvoor de bezoeker belangstelling heeft getoond en de mate van interesse, zoals duur, frequentie, interactie met formulieren, navigatie-elementen en links

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij geen conclusies trekken over uw persoon en zullen dat ook niet doen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer wij gegevens ontvangen waaruit wij in theorie conclusies over uw persoon kunnen trekken, zoals het IP-adres, hebben wij door het dienovereenkomstig inkorten van de gegevens ervoor gezorgd dat het moeilijker is, aan de hand van deze gegevens conclusies over uw persoon te trekken.

Als wij inhoud van derden op onze pagina's opnemen (bijv. geïntegreerde films of andere informatie), ontvangen zij uw IP-adres alleen voor dit doel, omdat de inhoud anders niet aan uw browser kan worden geleverd.

- Cookies
Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn zowel technisch noodzakelijke cookies die voor de correcte functie van onze website vereist zijn, als cookies voor het gebruik waarvan wij uw toestemming vragen.

Voor gedetailleerde informatie over alle door ons gebruikte cookies verwijzen wij naar Cookie-instellingen. Daar kunt u tevens de toestemming wijzigen die u eventueel hebt gegeven.


2. Gebruik van profielen

De wet kent het aanleggen van geautomatiseerde gegevensverzamelingen over een persoon onder de term profilering. Profilering is volgens art. 4 cijfer 4 AVG elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens met als doel, deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, met name om aspecten ten aanzien van werkprestatie, financiële situatie, gezondheid, persoonlijke preferenties, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of verandering van standplaats van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Net als anderen maken wij gebruik van profielen die wij opstellen op basis van uw koop- en gebruiksgedrag. In geen geval leiden wij hieruit beslissingen af die voor u nadelig kunnen zijn.

Wij handelen daarbij op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons aanbod zo goed mogelijk op uw behoeften af te stemmen en vanuit bedrijfseconomisch oogpunt te optimaliseren (wettelijke basis art. 6 lid 1 f) AVG).

Wij leggen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aan, d.w.z. gebruikersprofielen voor statische doeleinden die gescheiden zijn van uw persoonlijke identificatiegegevens, om conclusies te kunnen trekken over interesses in onze inhoud en aanbiedingen en om informatie en aanbiedingen af te kunnen stemmen op gebruikers met overeenkomstige interesses.

Voorts gebruiken wij de informatie om de gegevensbeveiliging te verbeteren, aanvallen op onze systemen tegen te gaan en, indien nodig, rechtshandhavingsinstanties te ondersteunen in geval van aanvallen op onze systemen of andere criminele handelingen.

De profielen die wij op basis hiervan aanleggen, verwijderen wij weer nadat de reclame heeft plaatsgevonden. Wij slaan de ten grondslag liggende gegevens gepseudonimiseerd op en controleren regelmatig of zij nog zinvol kunnen worden gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Is dat niet het geval, worden deze gegevens verwijderd of voor reclamedoeleinden geblokkeerd indien er andere rechtsgronden zijn voor een langere opslag.

Voor de analyse van het gebruikersgedrag maken wij gebruik van dienovereenkomstige webanalysetools. Voor meer informatie verwijzen wij naar Cookie-instellingen.


III. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

1. Algemene veiligheidsmaatregelen

De wet verplicht bedrijven, een adequaat niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. Daarbij moeten onder andere het desbetreffende risico voor de gegevens, de waarschijnlijkheid dat het risicogeval optreedt, de stand van de techniek en de kosten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens en de verwerking ervan overeenkomstig de wettelijke voorschriften te realiseren. Als u bij het invoeren van gegevens twijfels m.b.t de veiligheid of andere vragen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met onze klantenservice of onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u aan het eind van deze informatie.

Wanneer u een bestelling plaatst en u registreert voor uw persoonlijke account, worden uw persoonlijke gegevens veilig gecodeerd verzonden. Wij gebruiken hiervoor het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Wij beveiligen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. U dient uw toegangsgegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en het browservenster te sluiten wanneer u de communicatie met ons beëindigd hebt, vooral als u de computer samen gebruikt met anderen.

2. Bescherming van uw betalingsgegevens

Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders om u zoveel en zo veilig mogelijke betaalmethoden ter beschikking te stellen. Voor zover deze ons ter beschikking staan en niet reeds door u bij de registratie aldaar of in de loop van het betalingsproces door u zijn aangegeven, ontvangen de betalingsdienstaanbieders bepaalde gegevens voor de controle en de toekenning van de door u gekozen betalingsverwerking die nodig zijn voor interne processen ten behoeve van een betalingsvrijgave en de daarvoor uit te voeren controles. De controles omvatten ook de authenticatie, een procedure waarmee de betalingsdienstaanbieder uw identiteit of het gerechtvaardigde gebruik van een bepaald betaalinstrument kan verifiëren, met inbegrip van het gebruik van de gepersonaliseerde veiligheidskenmerken. Een zogenaamde sterke klantauthenticatie (controle van uw identiteit of autorisatie) kan vereisen dat u nog andere gegevens moet invoeren, al naargelang overeenkomsten tussen u en de gekozen betalingsdienstaanbieder of de bank die de betaling vrijgeeft. Er zijn ook uitzonderingen op de noodzakelijkheid van een sterke klantauthenticatie die afhankelijk kunnen zijn van het bedrag en het aantal transacties met het betaalmiddel, waarop wij echter geen invloed hebben.

Voor zover deze ons ter beschikking staan en niet reeds door u bij de registratie aldaar of in de loop van het betalingsproces door u zijn aangegeven, ontvangen de betalingsdienstaanbieders adres- en bestelgegevens voor de controle en de toekenning van de door u gekozen betalingsverwerking:

Deze gegevens delen wij met de volgende betalingsdienstaanbieders (telkens met een link naar hun privacyverklaring):

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (Luxemburg) https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

Amazon Payments Europe S.C.A. 5, Rue Plaetis, 2338 Luxemburg https://pay.amazon.eu/help/201751600

SIX Payment Services (Germany) GmbH, Langenhorner Chaussee 92-94, 22415 Hamburg, https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html

Bancontact Payconiq Company NV/SA Aarlenstraat, Rue d’Arlon 82, 1040 Brussels, Belgium, https://www.bancontact.com/nl

Apple Inc. https://www.apple.com/nl/privacy/
De gegevens die wij doorsturen, worden gecodeerd. De gegevens over het betaalmiddel en de betalingsgegevens worden eveneens in gecodeerde vorm verzonden via dienovereenkomstige interfaces. Gedurende dit proces krijgen wij geen kennis van de betalingsgegevens.


3. Kredietwaardigheidscontrole en scoring

Betalingsdienstaanbieders presenteren betalingsmogelijkheden op onze site, waarbij zij identiteits- en kredietwaardigheidscontroles uitvoeren om zichzelf tegen wanbetaling en de klanten tegen misbruik van hun identiteit te beschermen.
Om aan uw betalingsverzoek te voldoen, maken zij gebruik van kredietwaardigheidsinformatie die wordt berekend op basis van erkende wiskundig-statistische procedures die ook rekening houden met uw adresgegevens.

Voor details over de kredietwaardigheidscontroles die worden uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieders van wie wij gebruik maken, verwijzen wij naar de informatie op de pagina's van de betalingsdienstaanbieders.

Wettelijke basis
De wettelijke basis voor de voornoemde controles vormen art. 6 lid 1 b) AVG om uw betalingsverzoek te kunnen controleren en art. 6 lid 1 f) AVG in verband met de hierboven vermelde belangen.

Voor uw rechten in dit verband verwijzen wij naar de informatie onder IV.IV. Welke rechten heb ik?

Als betrokken persoon kunt u op grond van de wet bepaalde rechten uitoefenen.

1. Recht op bevestiging en informatie

Overeenkomstig art. 15 AVG hebt u het recht om van ons de bevestiging te verlangen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien wij dergelijke gegevens verwerken, hebt u het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de over u opgeslagen gegevens. De omvat gegevens over

 • de verwerkingsdoelen;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens werden of zullen worden meegedeeld, met name bij ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur voor de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vastlegging van deze duur;
 • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van u betreffende persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;
 • het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht bij een inspectiedienst;
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering conform art. 22 lid 1 en 4 AVG en – tenminste in deze gevallen - duidelijke informatie over de geïnvolveerde logica en de draagwijdte evenals de beoogde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Voorts heeft de betrokken persoon het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie werden verzonden. Indien dit het geval is, heeft de betrokken persoon voor het overige het recht om informatie te ontvangen over de adequate garanties in verband met de verzending. Indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van persoonsgegevens, indien u informatie wenst of anderszins uw rechten wilt doen gelden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het einde van deze informatie vermeld staan.


2. Recht op correctie

U hebt het recht op correctie en/of completering tegenover de verantwoordelijke, indien de verwerkte, u betreffende persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie per omgaande uit te voeren.


3. Recht van bezwaar

Uw recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht, om redenen die resulteren uit uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op basis van een belangenafweging conform art. 6 lid 1 f) AVG. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen baserende profilering (zie i.v.m. dit begrip ook II cijfer 2). In deze gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingend beschermenswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking is bedoeld voor de validering, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.

U hebt te allen tijde het recht, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met als gevolg dat de gegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

Uw bezwaar tegen de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole kan tot gevolg hebben dat wij u in het algemeen slechts beperkte betalingsmogelijkheden kunnen bieden of kunnen weigeren om een overeenkomst te sluiten.


4. Herroepingsrecht

U hebt het recht om elke door u eventueel gegeven toestemming op elk moment te herroepen. Door de herroeping van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping plaatsgevonden verwerking onverlet.


5. Recht op gegevenswissing ('recht op vergetelheid')

a) Voorwaarden voor de verwijdering

U hebt te allen tijde het recht om de verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen. U dient er wel rekening mee te houden dat het recht op onmiddellijke verwijdering (art. 17 AVG) ('recht op vergetelheid') alleen bestaat indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet meer vereist voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of op andere wijze verwerkt werden.
 • U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens art. 6 lid 1 a) AVG of art. 9 lid 2 a) AVG berustte en voor de verwerking bestaat geen andere wettelijke basis.
 • U maakt volgens art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen bovengeschikte redenen voor de verwerking van kracht of u tekent volgens art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking.
 • De uw persoon betreffende gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de persoonsgegevens is vereist voor de vervulling van een wettelijke verplichting volgens het recht van de Unie of het recht van een der lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.
 • De u betreffende persoonsgegevens worden verzameld met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG.


b) Verderstrekkend recht op vergetelheid

Indien wij de u betreffende persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij volgens art. 17 lid 1 AVG verplicht zijn om deze te verwijderen, treffen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten evenredige maatregelen, ook van technische aard, om de voor de verwerking verantwoordelijken erover te informeren dat u als betrokken persoon van hen de verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens dan wel van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens hebt verlangd.


c) Uitzonderingen m.b.t. de verwijdering

Houd er a.u.b. rekening mee dat naast de bovenstaande voorwaarden, de volgende uitzonderingen een weigering van uw verzoek om verwijdering kunnen rechtvaardigen:

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • voor de vervulling van een rechtelijke verplichting die de verwerking vereist volgens het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderhevig is, of voor de waarneming van een taak in het openbare belang of in uitoefening van het openbare gezag waarmee de verantwoordelijke belast werd;
 • vanwege redenen van het openbare belang ten aanzien van de openbare gezondheid volgens art. 9 lid 2 h) en i) evenals art. 9 lid 3) AVG;
 • voor in het openbare belang liggende archiveringsdoeleinde, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG, indien het recht op verwijdering naar verwachting de realisatie van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate belemmert, dan wel
 • voor de validatie, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.


6. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht op beperking van de gegevens indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een duur betwist die ons in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren of indien u bezwaar maakt tegen de verwijdering in geval van onwettige verwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van persoonsgegevens. U hebt dit recht ook indien wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze persoonsgegevens nodig hebt om rechtsvorderingen te valideren, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt dit recht doen gelden indien u conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke tegenover u zwaarder wegen dan uw redenen.

Wanneer de verwerking wordt beperkt, mogen deze gegevens alleen met uw toestemming worden verwerkt voor de validatie, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of vanwege een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat. De mogelijkheid van langere opslag blijft onverlet. Indien de verwerking werd beperkt onder een van de voornoemde voorwaarden, wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.


7. Recht op portabiliteit van de gegevens

U hebt ook het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt en die wij hebben verwerkt op basis van uw geldige toestemming of waarvan de verwerking noodzakelijk was voor het aangaan of uitvoeren van een geldige overeenkomst, te ontvangen in een 'gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat'. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens rechtstreeks worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch realiseerbaar is.

Het recht bestaat alleen voor zover de rechten en vrijheden van andere personen hierdoor niet worden aangetast.


8. Validatie van uw rechten

Indien u vragen hebt of uw rechten wenst te valideren, kunt u contact opnemen met onze klantendienst (zie hieronder voor contactgegevens).

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hij is verantwoordelijk in geval van klachten. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de e-mail: datenschutz@gfp24.de . Indien u van mening bent dat wij uw verzoek niet adequaat behandelen (enig ander administratief of rechtsmiddel onverlet latend) hebt u o.a. het recht om een klacht in te dienen bij de voor gegevensbescherming verantwoordelijke toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.Het team van baslerbeauty GmbH & Co. KG

Gansäcker 20
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Telefoonnummer: 0800-10041
Telefax: +49 7142-599 60
E-mail: info@basler-beauty.be
www.basler-beauty.be